Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

A

aka•hō•kū

kik (noun) Protostar, in astronomy. ʻO ke akahōkū nā kinoea a me nā ʻehu e pelu pū ana e kino mai ai he hōkū. A protostar consists of the gases and dust collapsing on itself to form a star. Lit., embryonic essence of a star.


Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press


aka•hō•kū•hele

kik (noun) Protoplanet, i.e. a planet in the process of forming through accretion. Ma ka mūʻumehia ʻana o nā maulele lewa lipo e kino mai ai ke akahōkūhele. A protoplanet forms through the accretion of planetesimals. Lit., embryonic essence of a planet.


Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press


ala hoʻo•kuʻi

kik (noun) Collision course. Aia kēlā hōkū puhipaka ma ke ala hoʻokuʻi i ka mahina! That comet is on a collision course with the moon! Lit., collision path.


Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press


ala kaʻi•holo

kik (noun) Conductor. He ala kaʻiholo ka wai no ka uila. Water is a conductor of electricity. Lit., conducting path.


Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press


ana hoʻo•kohu

kik (noun) Standard measurement i.e. a measurement used as a standard for comparison, in science. Lit., authorized measure.


Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press


ana kaʻa•kepa

kik (noun) Worm hole, a theoretical structure that forms a pathway or tunnel to another part of the universe. Ma nā kiʻiʻoniʻoni mōhihiʻo, ʻo ke ana kaʻakepa, he alahele ia ma waena o ʻelua ʻōnaeao ʻokoʻa. In sci-fi movies, the worm hole can be a path between two different universes. Lit., warp tunnel.


Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press


ana•konu pā•pū•hea

kik (noun) Hydrostatic equilibrium, in science. Sh. anakonu + kāʻei pāpūhea.


Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press


ana•lena

kik (noun) Parsec, i.e. parallax of one arc second, a unit of length used in astronomy. Lōʻihi maoli nō ke analena, ua like me nā makahiki holo kukuna lā he 3.26. A parsec is a really long distance, equal to about 3.26 light years. Sh. ana + kuana lena lua.


Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press


ani•ani kau•lona paʻi lau•lā

kik (noun) Wide angle lens. Lit., wide shot lens. Also aniani paʻi laulā.


Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press


Ao ʻo Magellan

kik (noun) Magellanic clouds, in astronomy. Lit., Magellan cloud.


Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. PressPage:  1  2  3  (Next)
  ALL