ʻImiloa Hawaiian Word of the Day List

ʻO kēia ka papa inoa huaʻōlelo kilo hōkū Hawaiʻi hou no ka Huaʻōlelo Hawaiʻi o ka Lā.
Currently sorted By creation date ascending Sort chronologically: By last update | By creation date change to descending

Page:  1  2  3  (Next)
  ALL

hō•kū hohoki

kik (noun) Neutron star. Manaʻo ʻia ʻo ka hōkū hohoki ka hopena o ka pūnohunohu ʻana o kekahi hōkū, e koe mai ana he ʻano hōkū i maupaʻa i nā huna hohoki. A neutron star is thought to be the remains of a nova, resulting in a type of star composed of neutrons. Sh. hōkū + huna hohoki.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press

aoea

kik (noun) Nebula. Lit., gas cloud.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press

aoea ana•hā

kik (noun) Reflection nebula. Lit., reflection nebula.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press

aoea kuke•hia

kik (noun) Planetary nebula. Comb. aoea + kuke + -hia.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press

Ao•ea ʻAeko

kik (noun) Eagle Nebula, in astronomy. Lit., eagle nebula.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press

aoea ʻiona

kik (noun) Emission nebula, also called an ionization nebula. Lit., ion nebula.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press

ao kō•ā•hō•kū

kik (noun) Interstellar cloud. Lit., interstellar cloud.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press

ao lā•toma

kik (noun) Molecular cloud. Lit., molecule cloud.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press

Ao ʻo Oort

kik (noun) The Oort Cloud, in astronomy. Lit., Oort cloud.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press

Ao ʻo Magellan

kik (noun) Magellanic clouds, in astronomy. Lit., Magellan cloud.
Unpublished new word list to: Māmaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary, 2003, U.H. Press


Page:  1  2  3  (Next)
  ALL