Hālāwai Hoʻonuiʻike Kumu 2016-2017
( Hoʻonuiʻike Limahana Aʻo Keiki 2016-2017)

 Hoʻonuiʻike Limahana Aʻo Keiki 2016-2017