Hālāwai Mākauheluhelu
(Mākauheluhelu: Pūnana Leo me Nāwahī Iki)

He paena papa kūikawā kēia.